Recunoasterea garzilor ca ore suplimentare si alte modificari ale salarizarii personalului medical

Amendamente la legea privind  salarizarea adoptate de comisia de sanatate la initiativa mea:

L. nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ?i alte drepturi ale personalului contractual din unit??ile sanitare publice din sectorul sanitar

* Salariile de baz? pentru func?iile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu excep?ia func?iei de director general adjunct medical, se stabilesc de c?tre consiliul de administra?ie a spitalului, în limitele minime ?i maxime aprobate de Ministerul S?n?t??ii , pe tipuri de spitale.”

G?rzile efectuate de personalul sanitar cu preg?tire superioar? pentru asigurarea
continuit??ii asisten?ei medicale în afara normei legale de munc? ?i a programului de lucru de la func?ia de baz? în zilele lucr?toare, se salarizeaz? cu un spor de pân? la 50 % din tariful orar al salariului de baz?, cu excep?ia indemniza?iei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25 %.

personalul sanitar cu preg?tire superioar?, pentru asigurarea continuit??ii asisten?ei medicale în afara normei legale de munc? ?i a programului de lucru de la func?ia de baz?, în zilele de repaus s?pt?mânal , de s?rb?tori legale ?i în celelalte zile în care, potrivit dispozi?iilor legale, nu se lucreaz?, se salarizeaz? cu un spor de pân? la 100 % din tariful orar al salariului de baz?, cu excep?ia indemniza?iei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50 %.

„Art.16. – (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desf??oar? activitate integrat? în unit??ile sanitare în care func?ioneaz? catedra sau disciplina didactic? .
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care func?ioneaz? în alte unit??i decât cele sanitare este integrat în unit??ile sanitare stabilite de Ministerul S?n?t??ii.

(3) Cadrele didactice prev?zute la alin. (1) ?i (2), cu excep?ia reziden?ilor, desf??oar? activitate integrat? prin cumul de func?ii în baza unui contract individual de munc? cu ½ norm? , în limita posturilor normate ?i vacante.
(4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de munc? cu unit??ile de înv???mânt, care au fost integrate o perioad? mai mare de 5 ani, î?i pot continua activitatea , cu norma întreag?, în
unit??ile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de munc? pe perioad? nedeterminat?.”

pentru personalul care î?i desf??oar? activitatea în structurile care furnizeaz? servicii ambulatorii de specialitate, nu pot fi mai mici decât salariile de baz? minime pe func?ii, grade ?i trepte profesionale prev?zute în prezenta ordonan?? de urgen??. „

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asisten?a medical? primar? ?i ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un num?r mai mic de 1.000 de asigura?i sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu norm? întreag?, poate dispune încadrarea cu frac?iuni de norm?.”

Vedeti toate amendamentele propuse la adresa http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2005/rp037.pdf

This entry was posted in Contributii legislative. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *