Legea 400/2006 – Introducerea posibilitatii de infiintare de sedii secundare ale cabinetelor medicale

Amendamente personale incluse in

Lege nr. 400/2006

din 30/10/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 02/11/2006

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Infiintarea de sedii secundare va respecta intreaga procedura de infiintare a cabinetelor medicale.”

2. La articolul 8, litera e) va avea urmatorul cuprins:

“e) activitati de invatamant si cercetare realizate direct sau prin contracte cu institutiile de invatamant si de cercetare de stat sau private;”.

3. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

“(11) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.”

4. La articolul 12, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

“(2) Cabinetele medicale dentare aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate vor asigura urgentele medicale dentare, contra cost, prin rotatie, in centrele prestabilite.”

5. La articolul 14, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:

“(7) Conditiile de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

6. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica infiintate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot dizolva si pot transfera intregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevazute de prezenta ordonanta, cu conditia ca societatea comerciala sa aiba ca asociati/asociat unic medicii/medicul care au/a infiintat cabinetul medical individual; transferul se poate face fara plata si este scutit de plata oricaror impozite si taxe.”

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Bucuresti, 30 octombrie 2006.

Nr. 400.

Vezi toate amendamentele in cadrul raportului la adresa http://www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2006/rp357.pdf

This entry was posted in Contributii legislative. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *